måndag 14 april 2014

Matlåda med eller utan samtal.

I onsdags ordnade Akademikerförbundet SSR ett samtal om hur villkoren för biståndshandläggare och chefer i Göteborgs stad påverkar kvaliteten. För att våra äldre ska få en omsorg och vård som är både rättssäker och av god kvalitet krävs att de som gör bedömningarna har förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. SSR har gjort en nationell undersökning som har fått namnet "Matlåda med eller utan samtal", och därefter kompletterat med egna intervjuer och enkäter med ca ett 50-tal biståndshandläggare och chefer i Göteborg.

Resultatet förfärrar och här finns mycket som måste förbättras, nedan ett axplock av synpunkterna.
Enligt socialtjänstlagen ska den äldres behov ligga till grund för biståndsbedömning och beslut. Men är det verkligen så eller är det kommunens budget som är viktigast? Endast hälften av handläggarna tycker att den äldres behov väger tyngst medan resten anser att det är budgeten som styr. Flera i publiken vittnade också om att de har klara direktiv om att budgeten måste hållas även om det går ut över de äldres behov! Detta är något som vi länge hävdat och vi vet också att äldreomsorgen under lång tid varit underfinansierad.

Mer än hälften av handläggarna svarar nej på frågan om de tycker att Göteborgs stad lever upp till lagens krav om rättssäkerhet och kvalitet. Hälften anser att de lokala riktlinjerna bara delvis är förenliga med socialtjänstlagen. Vi anser att det behöver göras en översyn av de kommunala riktlinjerna. Nuvarande regelverk, sedan 2006, gör det svårt för den enskilde att få en plats på ett särskilt boende. Vi kan också se av de överklagande som görs att staden har en restriktiv bedömning för den äldre att få en plats. Flera av de som överklagat och fått rätt har hänvisat till ensamhet, otrygghet och oro. Vi vill se mindre strikta regler som tar mer hänsyn till den äldres behov så därför lägger vi nu ett yrkande i kommunstyrelsen om en översyn av riktlinjerna.

Något som betonas i rapporten är hur chefernas förutsättningar ser ut för att leda medarbetare och verksamhet vilket är avgörande för resultaten. Det visar sig i undersökningen att chefer inom äldreomsorgen har dubbelt så många underställda som chefer i manligt dominerade branscher. De flesta chefer har ca 40 medarbetare och anser att det är för många för att kunna vara en närvarande chef, hinna gå igenom arbetsmetoder och driva förändrade arbetssätt, ca 20 st medarbetare brukar vara ett rimligt antal.

Som sagt, är har jag tagit upp tre punkter men det fanns mycket mer i utredningen som belyser att biståndsbedömarnas förutsättningar för att göra ett bra arbete för att ge våra äldre en väl fungerade omsorg är begränsade och här behövs ett ordentligt omtag, helt enkelt en ny äldrepolitik i Göteborg.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar