tisdag 31 oktober 2017

Söker nytt förtroende

Snart är det val igen, och som man säger, tiden går fort när man har roligt. Och roligt har det varit att få representera Liberalerna i kommunfullmäktige och det vill jag gärna göra en mandatperiod till. Men politik är givetvis inte bara roligt utan också utmanande, intressant och spännande.

Min politiska historia börjar redan i mitt föräldrahem och kanske tidigare än så. Min farfar var aktiv antinazist och min farmor var politiskt aktiv bland annat som kommunfullmäktiges ordförande i en ort i Västergötland. Vi talade ofta politik och samhällsfrågor hemma, med liberala förtecken. När jag sedan började på Socialhögskolan läste jag statskunskap varav en del var politiska ideologier. Det fick mig att inse att det var här jag hörde hemma politiskt och sedan dess är jag liberal.
I de frågor jag driver utgår jag från socialliberalismen som står för individens rättigheter och möjlighet att forma sitt liv men det innebär också att ta socialt ansvar för de svaga i samhället. Men också att i dessa orostider stå upp för alla människors lika värde, att försvara demokratin och våra grundläggande fri- och rättigheter.

Mitt mer aktiva engagemang började i mitten av 90-talet, då jag blev ledamot i styrelsen i en av partiets stadsdelsföreningar. Sedan blev jag invald i föreningens styrelse och var dess ordförande åren 2003-2008. 1998 fick jag mitt första politiska uppdrag som ledamot i Göteborgs Konserthus AB och sedan har det rullat på. Jag haft uppdrag i olika nämnder och bolag, t ex Kulturnämnden, Göteborgs Spårvägar, Business Region Göteborg och Göteborgs Operan. Förra mandatperioden var jag vice ordförande i Social Resursnämnd och denna period har jag samma uppdrag i Byggnadsnämnden.

Mina områden i fullmäktige är i första hand stadsutveckling, äldre, personal och kultur. Under åren har det blivit ett antal debatter, interpellationer och motioner. Några av mina motioner har vunnit bifall, t ex införandet av intraprenad, framtagandet av en strategisk plan mot suicid och högteknologiska toaletter. Och ihop med Alliansen har jag bland annat fått igenom byggnation av 250 st småhus på kommunal mark och omförvandling av hyres- till bostadsrätt i vissa områden.

Men det finns så mycket kvar att göra! Min agenda för nästa period kommer i så fall att bli:
- fortsatt fokus på äldreomsorgen med målet att bli Sveriges bästa, med ledorden empati-kvalité-nytänk
- en stadsutveckling där vi måste mer se till varje områdes unika karaktär, släppa in fler byggare, se till att det byggs mer varierat till rimliga priser, de grupper som står längs från en bostad måste få möjlighet till en egen nyckel, skapa tryggare områden och skapa en mer integrerad stad
- kommunen har ca 45000 anställda men många trivs inte och omsättningen är hög, personalen är en framgångsfaktor för att kommunens innevånare ska få den service de har rätt till och här måste vi bli en mer attraktiv arbetsgivare, chefer måste få bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, kränkningar måste upphöra, initiativ ska uppmuntras och tas tillvara.
- ett öppet demokratiskt samhälle är en omöjlighet utan ett självständigt kulturliv, kultur ökar människors livskvalité, är viktig för bildning, utveckling och kreativitet, staden har en för stor administration vilket gör att pengarna inte används rätt, samarbetet med regionen måste förbättras för att uppnå bättre synergieffekter än i dag.

Min förhoppning är att jag med min erfarenhet om det politiska hantverket ska kunna få fortsätta att omsätta vår liberala politik till verklighet men också genom att stötta partiets företrädare så att vi tillsammans blir en stark och drivande grupp i kommunfullmäktige.
Göteborg och dess medborgare behöver ett nytt ledarskap efter ett  alldeles för långt rödgrönt styre.

måndag 11 september 2017

Framtidens stadsplanering?


Vallastaden/Linköping har blivit ett begrepp för en annan typ av stadsplanering än den traditionella. Därför var det roligt att förra veckan få möjlighet att göra ett besök på Sveriges första bomässa sedan 2001 som går av stapeln i just Vallastaden.
Här har 1000 lägenheter producerats av 40 byggare under 5 år, en rekordkort tid i jämförelse med andra projekt. Naturligtvis underlättar placeringen en bit utanför staden på ett obebyggt område att antal överklagande av planerna var få. Och det är väl det som är invändningen, att området kan bli en solitär utan naturlig anknytning till övriga Linköping. Tanken är att marken emellan ska bebyggas men det kommer dröja många år.
Däremot är fördelningen av mark intressant, 19 stycken utvärderingskriterier sattes upp och sedan fick intressenter ange hur de kunde uppfylla dessa. Poäng gavs gällande, t ex social hållbarhet, träbyggnadsteknik, passivhus och arkitektonisk mångfald. Därefter såldes marken till fast pris utifrån hur många poäng som uppnåtts. De som byggt är bland annat nationella och lokala aktörer, byggande arkitekter och privatpersoner. Småskalig fastighetsbildning har gett en spännande blandning av olika stilar, höga och låga hus i en mängd olika material. Till detta kommer också fräck belysning och spännande gatubeläggning.
Stadsradhus, 2 våningar med takterass.
Ett stort garage i ena ändan av området sörjer för parkeringen, alltså inga onödiga bilar i området, mer än för hämtning/lämning, kortare parkering och för dem med parkeringstillstånd, alltså precis som det är tänkt i Frihamnen. Ett smart kulvertsystem för el, fjärrvärme, fiber, avlopp och sopsug gör att gatan inte behöver grävas upp om något går sönder. Här finns också gemensamhetslokaler, mycket grönt med fruktträd på varje tomt, vinterträdgårdar på taken och växthus.
Flera hus i trä, notera den fina gatubeläggningen.   Lämnade området och Vallastaden med en positiv känsla    och skulle gärna se ett liknande område förverkligat i Göteborg. T ex skulle sättet att arbeta med markanvisning efter kvalité som ger en ökad variation i bebyggelsen kunna användas vid förtätning upp mot de östra stadsdelarna.

måndag 13 februari 2017

Intraprenader lyfter omsorgen – fler behövs

”Från bra till bättre” lyder namnet på utvärderingen om de kommunala intraprenaderna som nu är klar. Efter tre års verksamhet slår utvärderingen fast att Liberalernas initiativ om införandet av intraprenad gav efterfrågad positiv effekt för både personal och omsorgstagare. Försöket med intraprenad var att öka inflytandet för användarna och att öka möjligheten för personal att ta egna initiativ, påverka sin egen arbetsdag och utförandet.

Välfärden står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. Intraprenader bidrar med nytänkande, effektivisering och ökad attraktionskraft som arbetsgivare. Därmed kan detta bli en del av svaret på de utmaningar vi i dag ser inom omsorgen gällande arbetsmiljö, brukarinflytande och rekrytering av personal. Nu vill vi införa fler intraprenader i Göteborg. Det skriver jag på GP debatt i dag.

måndag 23 januari 2017

Vi ska bygga tätare stad med färre p-platser

Det är dags att gå från kostsamma parkeringsytor till mer yta för bostäder och tätare mellan husen. Då är det en rimlig princip att antalet p-platser kan vara lägre i centrala områden med god kollektivtrafik.
Liberalerna prioriterar att planera för bostäder som människor har råd att bo i och som underlättar för ett smidigt vardagspussel. Det innebär en omprioritering från kostsamma parkeringsytor till mer yta för bostäder och tätare mellan husen än de bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Axel Darvik. 

fredag 20 maj 2016

Rätten att få bestämma vem som får komma in.

Den 11 juni 2015 fattade kommunfullmäktige beslut att vidta åtgärder för att införa lagen om valfrihetssystem med början i hemtjänsten. Äntligen, skulle Göteborg öppna upp för andra hemtjänstutförare än kommunen, något som många önskat länge.

Att kunna välja vem som kommer in i ditt hem för att utföra, många gånger intima sysslor, kan tyckas vara en självklarhet. Men inte för de rödgrönrosa, utan här är inställningen att endast kommunen skall sköta hemtjänsten. I det nu lagda förslaget om budget för 2017 vill man upphäva beslutet som togs i fullmäktige förra året och därmed avbryta förberedelserna! Man häpnar över att de rödgrönrosa i sin budget försöker ändra på fattade beslut i kommunens högst beslutande organ. Stadsledningskontoret är redan långt framme med förberedelser för införandet av LOV. För att kunna införa lagen måste den kommunala verksamheten utvärderas vilket nu stadsledningskontoret håller på med, är det detta som man kanske vill stoppa?

När man är beroende av andra för sin dagliga omsorg måste det vara självklart att personen ska kunna välja vem som kommer innanför hemmets dörr men också självklart att kunna välja bort vem man inte vill ska komma in. I alla livets situationer kan vi i dag välja, men när personer av olika anledningar måste få hjälp för att klara sin livssituation blir man hänvisad till det som andra anser vara bäst.

Därför är jag liberal, för jag vill maximera varje människas frihet att forma sitt liv och den rätten gäller hela livets olika skeenden. Alla har rätt att bli bemötta utifrån de individer vi är och inte behöva bli hänvisade till kollektivistiska lösningar som inte passar mina behov.

fredag 18 december 2015

Seniorhotell - för vem?

Julen står för dörren med allt vad det innebär av kalas och umgänge med nära och kära. Men tyvärr finns det många i vår stad som får fira julen ensam och särskilt bland våra äldre.
Ett av S-V-MP vallöften 2014 var att under 2015 öppna ett Seniorhotell för äldre, där personen kan vistas under begränsad tid utan krav på biståndsbedömning. Löftet om seniorhotell har ännu inte infriats och det tycker vi från Liberalerna är bra. Förslaget är att det skulle bli 30 platser till en kostnad av 15 miljoner kronor. I Malmö drivs en liknande verksamhet och där finns nu ett förslag om att avveckla verksamheten då man anser att stora resurser satsas på en begränsad grupp av relativt friska äldre.
Den uppfattningen delar vi. Vi menar att det är bättre att använda pengarna till andra insatser riktade till de mest sköra äldre för att ge ökad livskvalitet och motverka ofrivillig ensamhet bland dessa äldre. Att lägga 15 miljoner på ett Seniorhotell som i Malmö har visat sig svårt att fylla är fel sätt att använda våra skattemedel.
Lägg ner förslaget med Seniorhotell och låt de mest behövande äldre istället få en bättre situation!

fredag 9 oktober 2015

Rödgröna slirar på sanningen!

När argumenten inte räcker till är det lätt att slira på sanningen så gör majoriteten i byggnadsnämnden när Ulf Kamne, Johannes Hulter och Johan Zandin i dag replikerar på vår debattartikel om hur vi ska få fler bostäder i Göteborg.
I över 20 år har S-MP-V i olika konstellationer haft makten i Göteborg och inte något år har man lyckats nå upp till sina byggmål. I svaret skriver de tre att Alliansens mål för 2016 "bara är 4500 bostäder" men så står det inte i vårt förslag. Vi skriver att vi vill se MINST 4500 bostäder, ett litet ord som gör stor skillnad. Vi lägger alltså ett lägsta tak för vår målsättning men inget övre tak.
De rödgröna har under tidigare mandatperiod misslyckats gällande byggandet och återigen är det höga brösttoner om "att det är vi de rödgröna som har byggviljan och idéerna för framtidens Göteborg". Men ännu har vi sett lite av den viljan, den stora satsningen, Jubliumssatsningen, som anger 7000 bostäder till 2021 bygger till stora delar på de förslag som vi från Alliansen arbetar för, att byggherrarna ska bli mer delaktiga i byggprocessen.
Vi tror att det behövs betydligt större vilja att släppa in fler aktörer i processen för att de 5000 bostäder, varken mer eller mindre, som de rödgröna vill ta fram under 2016 ska bli verklighet.
Jag tar gärna politiska debatter men då med ärliga och korrekta argument!