fredag 10 maj 2013

I vår omvärld

Hur arbetar andra med sin äldreomsorg, är en fråga som jag har funderat en del över. Det är lätt att bli hemmablind. Därför så har jag gjort två studiebesök, det ena på Stockholms stads äldreförvaltning och ett i Haninge kommun.

I Stockholm finns 122 500 personer över 65 år och 26 200 har någon form av äldreomsorg. 60% får sin äldreomsorg tillgodosedd av privat utförare och budgeten är på 7 miljarder - en femtedel av stadens totala budget. 2006 bildades Äldrenämnden vilket har inneburit att äldrefrågorna fått ett helt annat fokus, eller som man själva uttrycker det "det har blivit ett lyft". Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande strategiska frågor rörande äldreomsorgen i Stockholm stad, en viktig del är samordna stadsdelsnämndernas uppföljningsarbete.

Äldreförvaltningen består av fyra avdelningar:
- Stockholms Trygghetsjour
- Avd för upphandling och utveckling
- Avd för utbildning och administration
- Avd för uppföljning och inspektion
Några fokusområden för 2013:
- fortsatt arbete för att öka bemanningen på stadens vård- och omsorgsboende för demenssjuka
- ny enhet för förstärkt inspektion och uppföljning
- utbildning av äldreomsorgens medarbetare, både kommunala och privata.
- ny äldreboendeplanering för 2013 med utblick mot 2014-2015.

"Stockholms stads vision är en äldreomsorg i världsklass. Äldresomsorgen ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Stödet ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet."

Haninge kommun har 60 000 invånare och är därmed ungefär lika stor som en av våra stadsdelar. Haninge kommun fick i år utmärkelsen Sveriges seniorvänligaste kommun. Kommunen är alliansstyrd sedan 2007 och ordförandeposten i äldrenämnden är folkpartisten Martin Lundqvist.

Även Haninge har en egen äldreförvaltning och äldrenämnd, för ett par år sedan skilde man ut äldrefrågorna från övriga sociala frågor. Även här är erfarenheten att äldrefrågorna i och med detta kommit upp på agendan på ett helt annat sätt än tidigare.
I Haninge arbetar man mycket med förebyggande arbete och utbildning av omsorgspersonalen. En annan framgångsfaktor är nära och regelbundna kontakter med pensionärsorganisationerna som man anser är en mycket värdefull samtalspartner för att få en bra äldreomsorg.
Något jag särskilt noterade i Haninge var möjligheten för de äldre att kunna välja hemlagad mat. Man kan antingen få hemkörd mat eller så kan man välja att hemtjänstpersonalen lagar maten på plats, vilket naturligtvis är mycket populärt.
I Haninge vill man också se så många Lex Sarah anmälningar som möjligt, ja, det är till och med så att det behövs ett visst antal anmälningar för att få godkänt i kvalitetsutvärderingen. Anmälningarna anser förvaltningen behövs helt enkelt för att göra förbättringar och utveckla vården.

Det finns mycket mer att kommentera om men det här var ett axplock. Sammanfattningsvis så finns det mycket som Göteborg har att lära av vår omvärld när det gäller äldreomsorgen. Framför allt så behöver kommunen en äldrenämnd som garanterar en likabehandling runt om i staden och som gör äldrefrågorna mer synliga och centrala för att ge våra äldre en bättre och tryggare omvårdnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar